Shanghai

Shanghai

Nanjing

Nanjing

Xi'an

Xi'an

Chongqing

Chongqing

Changjiang (Yangtze River)

Changjiang (Yangtze River)

Beijing

Beijing

Great Wall of China

Great Wall of China